ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
17. Јавност у раду 
Члан 62 
Јавност у раду јавног предузећа, привредног друштва са већинским учешћем државног капитала које обавља делатност од општег интереса, као и зависног друштва капитала, обезбеђује се редовним извештавањем јавности о
 
- програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а нарочито: 
- о ревидираним финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, 
- извештај о посебним или ванредним ревизијама, 
- о саставу надзорног одбора, 
- о именима директора и извршних директора; 
- о организационој структури предузећа, односно друштва капитала, 
- као и начину комуникације са јавношћу. 
 
Јавна предузећа, привредна друштва са већинским учешћем државног капитала која обављају делатност од општег интереса, као и зависна друштва капитала, дужна су да 
 
- усвојени годишњи програм пословања из члана 50. овог закона и 
- тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања из члана 52. овог закона, 
- ревидиране финансијске годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје, 
- састав и контакте надзорног одбора и директора, 
- као и друга питања значајна за јавност 
 
објављују на својој интернет страници.