ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕНови Закон о јавним набавкама (“Службени Гласник РС” број 124/2012) ступио је на снагу 6. јануара 2013. године, а почео да се примењује 1. априла 2013. године. Члан 39. тог закона је дефинисао јавне набавке мале вредности као набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара.

За набавке истоврсних добара услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују Закон о јавним набавкама. Ипак, када спроводи ове набавке, наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде. Новина коју је донео важећи закон јесте и обавеза наручиоца да истовремено са позивањем понуђача објави позив за подношење понуда на Порталу набавки.

Према одредбама старог закона, наручиоци нису били обавезни да објављују огласе у поступцима јавних набавки мале вредности што је за последицу имало потпуно одсуство јавности у приликом спровођења ових поступака и знатно ограничену конкуренцију с обзиром на то да су наручиоци сами одлучивали које понуђаче ће позвати да поднесу понуде. Ова новина ће у знатној мери допринети транспарентности ових поступака и обезбеђењу конкуренције, што би у крајњем требало да има за резултат и одређене уштеде код наручилаца.